Politika privatnosti

 (1) Korisnik usluge se svojeručnim potpisom obavezuje na prihvatanja slijedećih opštih uslova, kao i preuzimanje svih prava i obaveza koji proističu iz ovoga ugovora:

 

1) Da cijene i ostale uslove iznajmljivanja vozila navedene u važećem cjenovniku prihvata kao sastavni dio ovog ugovora;

2) Da ima 25 godina starosti i važeću vozačku dozvolu;

3) Da prima vozilo u ispravnom stanju, sa svim pripadajućim priborom i dokumentima, te da će isto vratiti u identičnom stanju kakvo je i preuzeo;

4) Da iznamljeno vozilo vrati u roku naznačenom na u Prilogu broj 1. Ugovora o najmu, ili ranije na zahtjev Pružaoca usluge uz toleranciju korištenja do 60 minuta, poslije čega se zaračunava dodatni dan 

najma;

5) Da vozilo uredno održava i čuva za vrijeme korištenja;

6) Da iznajmljeno vozilo ne koristi:

  1. a) pod uticajem alkohola ili droga; 
  2. b) u protivzakonite svrhe (npr. krivično djelo, carinski ili devizni prekršaj);
  3. c) za učestvovanje u moto-sportskim pripredbama;
  4. d) za vrijeme isteka važenja vozačke dozvole;

7) Da vozilo koristi samo za vlastite potrebe i da ga ne iznajmi ili pozajmi trećem licu;

8) Da iznajmljenim vozilom ne prelazi državnu granicu Bosne i Hercegovine, bez dozvole Pružaoca usluge;

9) Da bez saglasnosti Pružaoca usluge neće vršiti nikakvu promjenu dijelova, sklopova ili uređaja na vozilu, niti otuđiti isto.

 

Ukoliko u slučaju nepažnje dođe do oštećenja guma, felgi i donjeg postroja vozila, pogonskog mehanizma vozila ili bilo kojeg drugog oštećenja vozila Pružaoca usluge, a da pri tome nije došlo do saobraćajne nezgode, Korisnik usluge je dužan da odmah obavijesti Pružaoca usluge, kao i da isplati Pružaocu usluge cjalokupnu štetu iznosa troškova popravke vozila i iznos izgubljenog dnevnog najma vozila po važećem cjenovniku za vrijeme trajanja popravke vozila.

 

Za gubitak dokumenata ili ključeva zaračunava se odšteta od 300,00 KM (slovima: tristokonvertibilnihmaraka i 00/100), koju je Najmoprimac obavezan da isplati Najmodavcu.

 

Korisnik usluge se obavezuje da će Pružaocu usluge, na njegov zahtjev, odmah platiti:

1) Iznos dnevnog najma za iznajmljeno vozilo i ostale troškove koji se zaračunavaju;

2) Za korištenje vozila, po važećem cjenovniku;

3) Iznose novčanih kazni izrečenih protiv Korisnika usluge u vezi koršitenja vozila, a prouzrokovane krivicom Korisnika usluge (kršenje saobraćajnih propisa)

4) Troškove (sudske, advokatske i ostale), nastale zbog sudske naplate potraživanja Najmodavca.

 

U slučaju neizmirenja troškova nastalih u vezi sa ovim ugovorom, najmodavac će protiv Korisnika usluge pokrenuti sudski postupak radi naplate svojih potraživanja i obračunati zakonsku kamatu.

 

Sve štete prema trećim licima, koje je izazvao Korisnik usluge, uz davanje netačnih, neistinitih ili lažnih podataka o sebi, svojoj adresi prebivališta ili boravišta ili ličnim dokumentima, snosi isključivo Korisnik usluga.

Korisnik usluge se obavezuje da će u slučaju saobraćajne  nezgode štititi interese Pružaoca usluge i njegovog osiguravajućeg društva time što će:

1) Upisati/zabilježiti  imena i adrese učesnika i svjedoka nezgode;

2) O šteti čak i kada je neznatna, odmah obavijestiti Najmodavca:

3) Pozvati saobraćajnu policiju i sačekati dolazak sabraćajne policije

 

Ukoliko Korisnik usluge ne vrati vozilo do ugovorenog datuma, koji je konstatovan u Prilogu 1.  ovoga ugovora  i ne izmiri svoje dugovanje, Pružalac usluge je ovlašćen da nadležnom javnom tužilaštvu podnese krivičnu prijavu za licem i potragu za vozilom prijavu nadležnoj policijskoj upravi, odnosno nadležnom organu unutrašnjih poslova.